Dzisiaj jest: 18 Luty 2020    |    Imieniny obchodzą: Konstancja, Maksym, Bernadeta

bip

 

ePUAP link

baner2

Dokumenty do pobrania

ban2

rodo5

AKTUALNOŚCI

KALENDARZ

luty 2020
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

,,Chcę - potrafię" Program wsparcia dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną w Gminie Michałów - 2015r.

 

„Spotkanie monitorujące”

Dnia 03 lipca 2015 w świetlicy Urzędu Gminy w Michałowie odbyło się spotkanie monitorujące, w którym brali udział uczestnicy Projektu oraz pracownicy GOPS w Michałowie zaangażowani w realizację działania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Na spotkaniu dyskutowano o pozytywnych efektach jakie przyniósł uczestnikom realizowany Projekt. Zostały także omówione zrealizowane dotychczas działania takie jak: warsztaty umiejętności rodzicielskich, czy zakończony niedawno kurs zawodowy. Dodatkowo podejmowano dyskusję odnośnie pozostałych działań jakie są jeszcze przed nami w ramach realizowanego Projektu.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej”

Dnia 2 lipca 2015 roku w ramach realizowanego Projektu „ Chcę – potrafię” Program wsparcia dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną w Gminie Michałów odbył się kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem szkolenia  było nabycie wiedzy i umiejętności
z zakresu udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia bądź zdrowia. Dodatkowo ważnym elementem szkolenia było uświadomienie roli ratownictwa medycznego, konieczności udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa. Zajęcia grupowe w ilości 8 godz. przeprowadzone zostały na świetlicy Urzędu Gminy w Michałowie.
Zajęcia odbywały się pod okiem wykwalifikowanego ratownika medycznego. Uczestnicy w trakcie zajęć teoretycznych poznawali techniki skutecznego ratowania ludzkiego życia i zdrowia. W części praktycznej musieli rozpoznać wstępnie stan zagrożenia życia lub zdrowia poszkodowanego, udzielić pomocy adekwatnej do rozpoznanego stanu zagrożenia życia osoby poszkodowanej i znać zasady bezpieczeństwa udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia zakończyły się egzaminem pisemnym i wręczeniem certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia. Wszyscy uczestnicy mieli zapewniony bufet kawowy, catering oraz materiały dydaktyczne.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Kursy zawodowe"

W dniach od 15.06.2015  - 30.06.2015  w ramach realizacji Projektu „Chcę – potrafię” Program wsparcia dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną w Gminie Michałów został przeprowadzony kurs zawodowy pn. „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
i czytników kodów kreskowych”. W ramach szkolenia zawodowego obejmującego 90 godz. dydaktycznych Beneficjenci nabyli wiedzę z zakresu: działalności handlowej, elementów towaroznawstwa, rachunkowości, obsługi kas fiskalnych. Dodatkowo w ramach realizowanego kursu dla  uczestników przeprowadzono okresowe szkolenie BHP. W ramach szkolenia wszystkim uczestnikom zostały zapewnione materiały dydaktyczne i piśmiennicze konieczne do przeprowadzenia zajęć na każdym etapie szkolenia. Każdy z uczestników miał zapewniony serwis kawowy, catering, badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Najbliższe planowane działania w ramach realizacji Projektu „Chcę – potrafię”

 

Program wsparcia dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną w Gminie Michałów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie kolejny raz realizuje Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie
z przewidzianym harmonogramem osoby zakwalifikowane do Projektu będą uczestniczyć w kursach zawodowych dostosowanych do badanego profilu zawodowego. Terminy kursów przewidziano na maj – lipiec. Dodatkowo dla Uczestników zorganizowane zostaną warsztaty kreatywności i wzmocnienia poczucia własnej wartości, które odbędą się w okresie lipiec- sierpień. Natomiast kurs I pomocy przedmedycznej będzie realizowany w lipcu. Podczas wszystkich spotkań Beneficjenci będą mieli zapewniony serwis kawowy oraz catering.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Warsztaty umiejętności rodzicielskich

 

W dniach 11-12 maja 2015r w ramach Projektu „Chcę-potrafię” Program wsparcia dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michalowie odbyły się warsztaty umiejętności rodzicielskich. Zajęcia grupowe przeprowadzono w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Michałowie. Warsztaty były cyklem spotkań, podczas których rodzice mogli zdobyć wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych z wychowywaniem dziecka. Zajęcia były podzielone na bloki tematyczne np:

- „Kobieta w rodzinie”

- „Ja i moja rodzina”

-„Dziecko w rodzinie”

- „Moje relacje z dziećmi”

Podczas trwających warsztatów wszyscy uczestnicy Projektu mieli zapewniony serwis kawowy oraz catering.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

 

    W miesiącu marcu (18-19.03.2015r.) w ramach Projektu „Chcę-potrafię” Program wsparcia dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną w Gminie Michałów rozpoczęły się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. Dla każdego uczestnika zakwalifikowanego do Projektu przewidziano po 3 godz indywidualnych warsztatów. Głównym celem spotkań było określenie potrzeb i predyspozycji zawodowych, które mogą pomóc w doborze kursu zawodowego dla każdego z uczestników. Dodatkowo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Pińczowie dotyczącej sprawnej wymiany informacji osób bezrobotnych i korzystających jednocześnie z pomocy GOPS, każda z osób zakwalifikowanych do Projektu była „konsultowana” pod względem optymalnej pomocy w/w osobom. Celem indywidualnych warsztatów było badanie potrzeb i określenie predyspozycji zawodowych Beneficjentów. W ramach spotkań beneficjenci otrzymali materiały piśmiennicze i dydaktyczne, został zapewniony bufet kawowy i catering.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

     W ramach projektu „Chcę-potrafię” Program wsparcia dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie w miesiącu kwietniu (15-16.04.2015r.) uczestnicy zakwalifikowani do Projektu wzięli udział w cyklu grupowych warsztatów dotyczących aktywnego poszukiwania pracy. W zajęciach uczestniczyło 6 beneficjentek. Grupowe spotkania miały na celu: poznanie różnorakich technik poszukiwania pracy, odpowiednie przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej oraz naukę sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Podczas spotkań, na które łącznie przewidziano 16godz UP rozmawiali z doradcą zawodowym na temat swojej obecnej sytuacji na rynku pracy, posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Określali wspólnie z doradcą swoje ograniczenia zawodowe, które dotąd nie pozwalały im na odnalezienie swojego miejsca na rynku pracy, określali korzyści oraz szanse jakie są związane z udziałem w Projekcie. Spotkania odbywały się w świetlicy Urzędu Gminy w Michałowie. Wszyscy uczestnicy warsztatów mieli zapewniony serwis kawowy oraz catering.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Chcę-potrafię” Program wsparcia  dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną w Gminie Michałów” 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie

w 2015 roku przystąpił do realizacji projektu systemowego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą:

„Chcę-potrafię” Program wsparcia  dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną     w Gminie Michałów”


Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”
Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: 
- wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU: 
- podniesienie kwalifikacji zawodowych,
- zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy,
- wzrost poczucia własnej wartości, wzmocnienie psychologiczne, podniesienie kompetencji społecznych i   rodzicielskich 
- upowszechnienie pracy socjalnej poprzez objęcie kontraktami socjalnymi 
- niwelowanie barier ekonomicznych w dostępie do aktywnej integracji.


ADRESATAMI PROJEKTU SĄ OSOBY: 
- korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie,
- bezrobotne/nieaktywne zawodowo,
- osoby zatrudnione-rolnicy
- w wieku od 15 do 64 lat,
- zagrożone wykluczeniem społecznym
- zamieszkałe na terenie Gminy Michałów.


WSZYSTKIM UCZESTNIKOM W PROJEKCIE ZAPEWNIAMY:
- bezpłatny udział w kursach zawodowych,
- konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem podczas treningów i warsztatów
- certyfikat ukończenia szkolenia,
- wyżywienie w trakcie szkolenia,
- wsparcie finansowe dla uczestników projektu


Wsparciem w ramach projektu objętych będzie 6 osób.
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW II.2015 ROK
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Biura projektu w godzinach 7.30-15.30


Projektodawca: Gmina Michałów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie


Projekt „Chcę-potrafię” Program wsparcia  dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną w Gminie Michałów. Projekt systemowy GOPS w Michałowie na 2015r współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki priorytet VII. Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Biuro Projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie
Michałów 115, 28-411 Michałów
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM W 2015 ROKU W GMINIE MICHAŁÓW

 


REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE SYSTEMOWYM
 „Chcę-potrafię”  Program wsparcia  dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną  w Gminie Michałów
w 2015 roku

realizowanym przez Gminę Michałów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Michałowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

§ 1
Informacje ogólne

1.    Niniejszy regulamin określa: zasady i kryteria uczestnictwa w projekcie, zasady rekrutacji, rodzaj wsparcia udzielanego w ramach projektu oraz prawa i obowiązki uczestników projektu.
2.    Projekt pn. „Chcę-potrafię” Program wsparcia  dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną w Gminie Michałów (zwany dalej Projektem) realizowany jest przez Gminę Michałów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej na podstawie umowy o dofinansowanie, zawartej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach.
3.    Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
4.    Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2015r. do 31.08.2015r.
5.    Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie: budynek B, pokój Nr 2 – Michałów 115, 28-411 Michałów.  Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Telefon: 41 356-52-50.
6.    Celem ogólnym Projektu jest wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej u 6 osób z Gminy Michałów. Zostanie on osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
•    podniesienie kwalifikacji zawodowych,
•    zwiększenie umiejętności aktywnego  poruszania się po rynku pracy,
•    wzrost poczucia własnej wartości, wzmocnienie psychologiczne, podniesienie kompetencji społecznych i  rodzicielskich,
•    upowszechnienie pracy socjalnej,
•    niwelowanie barier ekonomicznych w dostępie do aktywnej integracji.
7.    W 2015r. wsparciem w ramach Projektu objętych zostanie 6 osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub zatrudnionych – zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie gminy Michałów.

8.    Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
•    Projekt - oznacza projekt pn. „Chcę-potrafię” Program wsparcia dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną w Gminie Michałów”,
•    Beneficjent Projektu - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie,
•    Uczestnik Projektu - osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie, zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszym regulaminie.
•    Biuro Projektu – siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie: budynek B, pokój 2 – Michałów 115, 28-411 Michałów,
•    Koordynator Projektu (Kierownik GOPS) – osoba odpowiedzialna za bezpośredni nadzór nad wszystkimi działaniami Projektu, koordynację działań Projektu, wybór kadry Projektu, prowadzenie dokumentacji, promocję, monitoring i sprawozdawczość Projektu, rekrutację Uczestników, sporządzanie  wniosków o płatność.  
9.    Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie.

§ 2
Zasady i kryteria uczestnictwa w Projekcie

1.    Udział w Projekcie jest bezpłatny.
2.    Koszt uczestnictwa w Projekcie jest w całości pokrywany ze środków europejskich
i budżetu państwa.
3.    Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby, które w dniu przystąpienia do Projektu spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:
•    korzystają ze świadczeń pomocy społecznej,
•    są osobami bezrobotnymi lub/i nieaktywnymi zawodowo lub/i zatrudnionymi
w gospodarstwach rolnych – rolnicy,
•    są w wieku od 15 do 64 roku życia,
•    są zagrożone wykluczeniem społecznym,
•    zamieszkują na terenie Gminy Michałów,
4.    Osoby uczestniczące w projekcie nie mogą w okresie realizacji Projektu korzystać
z tego samego typu wsparcia w innych działaniach i Priorytetach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

§ 3
Procedura rekrutacji

1.    Rekrutacja zostanie prowadzona zgodnie z polityką równych szans, tym z zasadą równości płci. Zakłada się jednak, iż w Projekcie wezmą udział głównie kobiet, co wynika z faktu, iż kobiety ze względu na pełnione role opiekuńcze i wychowawcze znajdują się w dużo trudniejszej sytuacji na rynku pracy. Z chwilą zgłoszenia się mężczyzny do Projektu istnieje możliwość jego zrekrutowania.
2.    Rekrutacja prowadzona będzie w lutym 2015r. przez pracowników socjalnych, przy współudziale Koordynatora Projektu w sposób ciągły, aż do wyczerpania limitu miejsc, na podstawie analizy dokumentów (formularzy rekrutacyjnych i wywiadów środowiskowych).
3.    Osoby chętne do udziału w Projekcie powinny złożyć w Biurze Projektu wypełniony  i podpisany formularz rekrutacyjny.
4.    Złożenie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu.
4.    Kandydatów do Projektu mogą również zgłaszać pracownicy socjalni poszczególnych rejonów opiekuńczych po dokonaniu analizy dokumentów osób korzystających z pomocy społecznej, spełniających warunki określone we wniosku o dofinansowanie Projektu.
5.    Informacje o miejscu rekrutacji oraz Projektu udostępnione będą w materiałach promocyjnych, na tablicy ogłoszeń Beneficjenta, a także na stronie internetowej Projektu: www.gops.michalow.pl.
6.    Pracownicy socjalni, pod nadzorem Koordynatora Projektu dokonują weryfikacji złożonych formularzy zgłoszeniowych, analizy wywiadów środowiskowych oraz – w oparciu o przyjęte kryteria - podejmują decyzję o zakwalifikowaniu do Projektu.
7.    O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie  decydować będą:
•    przynależność do grupy docelowej (kryterium formalne),
•    kryteria uzupełniające: okres pozostawania bez pracy i sytuacja rodzinna (ocena pracownika socjalnego na podstawie analizy wywiadów środowiskowych).
10.    Zostanie wyłoniona 6 osób spełniających kryteria projektu. O fakcie zakwalifikowania do udziału w Projekcie osoby zostaną poinformowane telefonicznie przez pracowników socjalnych. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Lista osób zakwalifikowanych dostępna będzie w Biurze Projektu, a ponadto zostanie umieszczona na stronie internetowej Projektu.
11.    Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej kandydaci zakwalifikowani do Projektu zobowiązani będą do podpisania następujących dokumentów:
•    deklaracji uczestnictwa w Projekcie,
•    oświadczenia o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w ramach innych projektów współfinansowanych  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
•    oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (oświadczenie Uczestnika Projektu).
12.    Osoby, którzy złożą w/w dokumenty stają się Uczestnikami Projektu.
13.    Z osobami zakwalifikowanymi do Projektu zostaną zawarte kontrakty socjalne wraz   z określeniem instrumentów aktywnej integracji.
14.    W przypadku rezygnacji lub wykreślenia Uczestnika z listy Uczestników Projektu, osoby znajdujące się kolejno na liście rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia do udziału w Projekcie.

§ 4
Rodzaj wsparcia udzielonego w ramach Projektu

1.    W trakcie realizacji Projektu planowana jest realizacja następujących form wsparcia w zakresie aktywnej integracji:
•    instrumenty aktywizacji zawodowej czyli indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
•    instrumenty aktywizacji edukacyjnej czyli kursy zawodowe zgodne z potrzebami
i predyspozycjami uczestników Projektu. Zostaną one dobrane indywidualnie po spotkaniach z doradcą zawodowym.
•    instrumenty aktywizacji społecznej czyli trening kompetencji rodzicielskich, kurs kompetencji społecznych i świadomego kreowania własnego wizerunku.
2. W Projekcie dla uczestników przewidziano ponadto:
•    finansowanie zasiłków celowych z wkładu własnego Beneficjenta Projektu (wsparcie materialne uczestników w okresie III-VII 2015r.);
•    odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla uczestników Projektu, którzy otrzymają skierowania na kontrakt socjalny z Powiatowego Urzędu Pracy
w Pińczowie;
•    zapewnienie materiałów piśmienniczych i dydaktycznych,
•    zapewnienie ubezpieczenia NNW, badań lekarskich (jeżeli dotyczy) podczas szkoleń zawodowych,
•    zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsc, w których odbywać będą się szkolenia zawodowe i z powrotem,
•    zapewnienie wyżywienia podczas warsztatów grupowych/szkoleń zawodowych;
3.    Realizowana będzie praca socjalna m.in. zawarcie kontraktów socjalnych z Uczestnikami Projektu.


§ 5
Prawa i obowiązki uczestników Projektu

1.    Uczestnik Projektu ma prawo do:
•    otrzymywania informacji na temat Projektu,
•    bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia, przewidzianych do realizacji w ramach Projektu,
•    zgłaszania uwag i oceny szkoleń/warsztatów, w których uczestniczy,
•    wglądu i uaktualniania swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu,
•    otrzymywania zaświadczeń/certyfikatów itp. – tj. dokumentów poświadczających  ukończenie form wsparcia,
•    otrzymania opinii na temat predyspozycji indywidualnych i zawodowych od doradcy zawodowego,
•    zwrotu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia zawodowego  i z powrotem,
•    otrzymania materiałów piśmienniczych i dydaktycznych,
•    wsparcia materialnego w formie zasiłków celowych przez okres realizacji kontraktów socjalnych,
•    wyżywienia podczas warsztatów/szkoleń zawodowych,
•    ubezpieczenia NNW podczas szkoleń zawodowych,
•    do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku gdy: rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub zawodowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisania niniejszego regulaminu (np. choroba, znalezienie zatrudnienia itp.),

2.    Uczestnik Projektu jest zobowiązany do:
•    dotrzymywania postanowień i terminów w podpisanym w ramach Projektu kontrakcie socjalnym,
•    osobistego, punktualnego, aktywnego i regularnego uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia w ramach Projektu,
•    potwierdzania swojej obecności na szkoleniach/warsztatach/treningach każdorazowo na liście obecności,
•    potwierdzania odbioru, w szczególności materiałów promocyjnych, szkoleniowych itp.
•    informowania o zmianie danych osobowych (nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania),
•    wypełniania ankiet na potrzeby ewaluacji, kontroli i monitoringu Projektu,
•    bieżącego informowania pracownika socjalnego o zdarzeniach mogących zakłócić realizację kontraktu socjalnego oraz udziału w Projekcie,
•    złożenia pisemnego oświadczenia w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie, wraz z podaniem przyczyny rezygnacji.
•    usprawiedliwiania wszystkich ewentualnych nieobecności u pracownika socjalnego tj. dostarczenia zaświadczenia lekarskiego w przypadku choroby lub złożenie wyjaśnienia na piśmie (w przypadku nieobecności spowodowanej ważnymi sytuacjami losowymi),
3.    Uczestnik Projektu nie może opuścić więcej niż 20% godzin szkolenia zawodowego (większa ilość nieobecności spowoduje skreślenie z listy Uczestników Projektu, chyba że Uczestnik Projektu uzyska zgodę Koordynatora Projektu - Kierownika GOPS - na kontynuację uczestnictwa w Projekcie).
4.    Uczestnik Projektu może zostać skreślony z listy Uczestników Projektu w przypadku:
•    nie wypełniania postanowień zawartych w kontrakcie socjalnym,
•    naruszenia postanowień niniejszego regulaminu,
•    złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie,
•    przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności i nie uzyskania od Koordynatora Projektu (Kierownika GOPS) zgody na kontynuację uczestnictwa w Projekcie.
5.    Decyzję o skreśleniu z listy uczestników Projektu podejmuje Kierownik GOPS na wniosek pracownika socjalnego, prowadzącego kontrakt socjalny danego Uczestnika Projektu.

§6
Postanowienia końcowe

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2015r. i obowiązuje na czas trwania Projektu tj. do 31 sierpnia 2015r.
2.    Regulamin Projektu jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu: www.gops.michalow.pl.
3.    Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów.
4.    Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą.
5.    Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie Projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie Projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji Projektu.
6.    W przypadku, o których mowa w pkt 4 i 5 niniejszego paragrafu uczestnikom Projektu nie przysługują żadne roszczenia wobec Beneficjenta.
7.    O sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostatecznie decyduje Koordynator projektu – Kierownik GOPS.

 

- Formularz rektutacyjny - link (pdf)

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to) » [Czytaj więcej]