Dzisiaj jest: 18 Luty 2020    |    Imieniny obchodzą: Konstancja, Maksym, Bernadeta

bip

 

ePUAP link

baner2

Dokumenty do pobrania

ban2

rodo5

AKTUALNOŚCI

KALENDARZ

luty 2020
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

,,Chcę - potrafię" Program wsparcia dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną w Gminie Michałów - 2014r.

logo program

„Spotkanie wigilijno – podsumowujące”

W dniu 10 grudnia 2014 w świetlicy Urzędu Gminy w Michałowie w ramach realizacji Projektu „Chcę – potrafię” Program wsparcia dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną w Gminie Michałów zorganizowano spotkanie podsumowujące. W spotkaniu brali udział wszyscy uczestnicy Projektu oraz personel zaangażowany w jego realizację. Na wstępie zabrała głos Koordynator Projektu, która podsumowała działania projektowe jakie miały miejsce przez ostatni rok. Korzystając z okazji złożyła wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia
z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Wszyscy zebrani połamali się opłatkiem po czym długo rozmawiali przy tradycyjnych wigilijnych potrawach. Na zakończenie spotkania wśród Beneficjentów zostały rozdysponowane paczki świąteczne.

Dla wszystkich uczestniczek Projektu zostały zakupione vouchery w ramach których podopieczne miały okazję skorzystania z usług fryzjerskich.

„Warsztaty promocji zdrowia i zdrowego stylu życia”

W dniu 28 listopada 2014 w ramach realizacji Projektu systemowego „Chcę potrafię” Program wsparcia dla osób zagrożonych marginalizacją społeczna w Gminie Michałów odbyły się warsztaty dotyczące promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. Celem spotkania było przede wszystkim propagowanie zdrowia, rozbudzenie troski dotyczącej prawidłowych nawyków żywieniowych, przełamywanie obaw przed lekarzem jak również wpływ profilaktyki na jakość życia uczestników Projektu i ich rodzin. Warsztaty w ilości 8 godz. zostały przeprowadzone
w świetlicy Urzędu Gminy w Michałowie. Dla wszystkich uczestników warsztatów zostały zakupione podręczniki adekwatne do omawianej tematyki. Beneficjentom zapewniono bufet kawowy oraz catering. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty będące potwierdzeniem ukończenia warsztatów.

„ Trening kompetencji rodzicielskich”

W dniach 20-21 listopada 2014 roku w ramach realizacji projektu pn. „Chcę – potrafię” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego został przeprowadzony trening kompetencji rodzicielskich. Szkolenie obejmujące 16 godz. dydaktycznych odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy w Michałowie. Głównym celem spotkań był wzrost kompetencji rodzicielskich, odbudowa relacji rodzinnych, poprawa więzi rodzinnych i relacji rodzic dziecko. Podczas warsztatów prowadzonych przez psychologa podejmowano tematykę dotyczącą roli kobiet w rodzinie, dziecka w rodzinie zagadnień
z autoprezentacji. Dla wszystkich 11 uczestników szkolenia zapewniono catering, a na zakończenie rozdano certyfikaty potwierdzające ukończenie treningu kompetencji rodzicielskich.

„Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej”

W ramach realizowanych działań finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4 listopada 2014 roku został przeprowadzony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla 11 uczestników Projektu. Celem kursu było zdobycie przez uczestników wiadomości
i umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
w nagłych wypadkach i najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia. Przeprowadzone zajęcia składały się z części teoretycznej i ćwiczeń praktycznych. Tematyka poruszana podczas szkolenia była następująca: resuscytacja krążeniowo - oddechowa, wstrząsy, urazy mechaniczne, wykonywanie opatrunków, itp. Następnie uczestnicy przystąpili do pisemnego egzaminu weryfikującego nabytą wiedzę. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu były otrzymane zaświadczenia dotyczące uczestnictwa w w/w szkoleniu. Na potrzeby kursu został zakupiony elektryczny ciśnieniomierz oraz apteczka. Wszyscy uczestnicy szkolenia zostali zaopatrzeni w materiały dydaktyczne oraz catering podczas zajęć.

„ Kurs kompetencji społecznych i świadomego kreowania własnego wizerunku”

W ramach realizowanego Projektu „Chcę potrafię” Program wsparcia dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną w Gminie Michałów od 22.09.2014r – 26.09.2014r przeprowadzono kurs kompetencji społecznych i świadomego kreowania własnego wizerunku. W zajęciach brało udział 11 uczestniczek Projektu. Zajęcia w liczbie 40 godz. odbywały się w siedzibie Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Pińczowie. Beneficjenci mieli okazję poznać zalety asertywności, jak w prawidłowy sposób przebiega proces komunikacji, możliwościami radzenia sobie ze stresem, i inne. Kurs został ukończony przez wszystkie słuchaczki
z wynikiem pozytywnym jako potwierdzenie uczestnictwa kursantki otrzymały zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

Kolejne spotkanie monitorujące dotyczące postępów w realizowanym Projekcie
z pracownikami bezpośrednio zaangażowanymi w jego przebieg zostało przewidziane na 29 październik 2014.

Kurs zawodowy „Kucharz małej gastronomii + kelner z organizacją imprez okolicznościowych”

W trakcie realizowanego Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ważną częścią aktywnej integracji są szkolenia zawodowe wynikające z aktualnej potrzeby rynku oraz indywidualnych preferencji uczestników Projektu. W związku
z powyższym w dniach 25.08.2014r – 16.09.2014r odbył się kurs zawodowy pn. Kucharz małej gastronomii + kelner z organizacją imprez okolicznościowych. Kurs podzielony był na dwie części: część teoretyczną w ilości 30 godz. oraz praktyczną w ilości 100 godz. Uczestnicy nabyli wiedzę z zakresu; podstaw żywienia, wyposażenia technicznego, kelnerstwa, organizacji przyjęć okolicznościowych, zagadnień BHP. Po zakończonym kursie zawodowym uczestniczki otrzymały zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności.

„Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy”

W dniach 14-15 lipca 2014 w ramach realizowanego Projektu z priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zostały przeprowadzone warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla 11 uczestniczek Projektu. Spotkanie prowadził doświadczony doradca zawodowy. Tematyka zajęć obejmowała: sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, oznaczanie przynależności zawodowej, umiejętność pracy w zespole, metody poszukiwania pracy, analiza miejsc pracy, itp. Warsztaty odbyły się w świetlicy Urzędu Gminy
w Michałowie. Uczestnikom zapewniono bufet kawowy i catering podczas realizowanych zajęć.

Dla prawidłowego rozwoju poszczególnych zadań zatwierdzonych w budżecie Projektu przewidziano spotkanie monitorujące z pracownikami socjalnymi oraz koordynatorem Projektu. Spotkanie przewidziano na 30 lipca 2014.

„ Indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym”

W ramach realizowanego Projektu pn. „Chcę – potrafię” Program wsparcia dla osób zagrożonych marginalizacja społeczną w Gminie Michałów w dniach 9 i 11 czerwca 2014 roku odbyły się indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym. Dla każdej z uczestniczek przewidziano po 2 godz. indywidualnych spotkań. Podczas przeprowadzonych warsztatów opracowano profil indywidualnych predyspozycji zawodowych. Następnie w dniach 14-15 lipca 2014 roku w ramach aktywnej integracji odbyły się grupowe spotkania w ramach warsztatów doradcą zawodowym. Spotkanie w ilości 16 godz. odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy w Michałowie. Zajęcia z doradcą zawodowym zakończyły się opracowaniem indywidualnego profilu każdej z uczestniczek i wręczeniem zaświadczeń potwierdzających ukończenie warsztatów. Dodatkowo podczas trwania szkolenia Beneficjenci otrzymali materiały piśmiennicze oraz został zapewniony im catering.

„Chcę-potrafię” Program wsparcia  dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną w Gminie Michałów

 

logo program

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie

w 2014 roku przystąpił do realizacji projektu systemowego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą:

„Chcę-potrafię” Program wsparcia  dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną w Gminie Michałów”

Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”
Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
- wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:
- podniesienie kwalifikacji zawodowych,
- zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy,
- wzrost poczucia własnej wartości, wzmocnienie psychologiczne, podniesienie kompetencji społecznych i rodzicielskich
- upowszechnienie pracy socjalnej poprzez objęcie kontraktami socjalnymi
- niwelowanie barier ekonomicznych w dostępie do aktywnej integracji.

 

ADRESATAMI PROJEKTU SĄ OSOBY:
- korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie,
- bezrobotne/nieaktywne zawodowo,
- osoby zatrudnione-rolnicy
- w wieku od 15 do 64 lat, - zagrożone wykluczeniem społecznym
- zamieszkałe na terenie Gminy Michałów.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM W PROJEKCIE ZAPEWNIAMY:
- bezpłatny udział w kursach zawodowych,
- konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem podczas treningów i warsztatów
- certyfikat ukończenia szkolenia,
- wyżywienie w trakcie szkolenia,
- wsparcie finansowe dla uczestników projektu

 

Wsparciem w ramach projektu objętych będzie 11 osób.
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW V.2014 ROK

 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Biura projektu w godzinach 7.30-15.30

Projektodawca: Gmina Michałów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie

Projekt „Chcę-potrafię” Program wsparcia  dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną w Gminie Michałów. Projekt systemowy GOPS w Michałowie na 2014r współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki priorytet VII. Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Biuro Projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie
Michałów 115, 28-411 Michałów

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

{sliders}

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM W 2014 ROKU W GMINIE MICHAŁÓW

 

Projekt „Chcę-potrafię” Program wsparcia dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną
w Gminie Michałów jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 


REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE SYSTEMOWYM „Chcę-potrafię. Program wsparcia  dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną w Gminie Michałów”
W 2014 ROKU

realizowanym przez Gminę Michałów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Michałowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

§ 1
Informacje ogólne

1.    Niniejszy regulamin określa: zasady i kryteria uczestnictwa w projekcie, zasady rekrutacji, rodzaj wsparcia udzielanego w ramach projektu oraz prawa i obowiązki uczestników projektu.
2.    Projekt pn. „„Chcę-potrafię” Program wsparcia  dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną w Gminie Michałów (zwany dalej Projektem) realizowany jest przez Gminę Michałów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej na podstawie umowy o dofinansowanie, zawartej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach.
3.    Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
4.    Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2014r. do 31.12.2014r.
5.    Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie: budynek B, pokój Nr 2 – Michałów 115, 28-411 Michałów.  Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Telefon: 41 356-52-50.
6.    Celem ogólnym Projektu jest wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej u 11 osób z gminy Michałów. Zostanie on osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
•    podniesienie kwalifikacji zawodowych,
•    zwiększenie umiejętności aktywnego  poruszania się po rynku pracy,
•    wzrost poczucia własnej wartości, wzmocnienie psychologiczne, podniesienie kompetencji społecznych i  rodzicielskich,
•    upowszechnienie pracy socjalnej,
•    niwelowanie barier ekonomicznych w dostępie do aktywnej integracji.
7.    W 2014r. wsparciem w ramach Projektu objętych zostanie 11 osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub zatrudnionych – rolników (w tym co najmniej 2 osoby będą w wieku od 15 do 30 roku życia), zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie gminy Michałów.

8.    Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
•    Projekt - oznacza projekt pn. „„Chcę-potrafię” Program wsparcia dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną w Gminie Michałów”,
•    Beneficjent Projektu - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Michałowie,
•    Uczestnik Projektu - osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie, zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszym regulaminie.
•    Biuro Projektu – siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie: budynek B, pokój 2 – Michałów 115, 28-411 Michałów,
•    Koordynator Projektu (Kierownik GOPS) – osoba odpowiedzialna za bezpośredni nadzór nad wszystkimi działaniami Projektu, koordynację działań Projektu, wybór kadry Projektu, prowadzenie dokumentacji, promocję, monitoring i sprawozdawczość Projektu, rekrutację Uczestników, sporządzanie  wniosków o płatność.  
9.    Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie.

§ 2
Zasady i kryteria uczestnictwa w Projekcie

1.    Udział w Projekcie jest bezpłatny.
2.    Koszt uczestnictwa w Projekcie jest w całości pokrywany ze środków europejskich
i budżetu państwa.
3.    Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby, które w dniu przystąpienia do Projektu spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:
•    korzystają ze świadczeń pomocy społecznej,
•    są osobami bezrobotnymi lub/i nieaktywnymi zawodowo lub/i zatrudnionymi
w gospodarstwach rolnych – rolnicy,
•    są w wieku od 15 do 64 roku życia,
•    są zagrożone wykluczeniem społecznym,
•    zamieszkują na terenie Gminy Michałów,
•    nie korzystały dotychczas ze wsparcia w ramach projektu systemowego, realizowanego przez Beneficjenta w latach ubiegłych.
3.    Osoby uczestniczące w projekcie nie mogą w okresie realizacji Projektu korzystać
z tego samego typu wsparcia w innych działaniach i Priorytetach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

§ 4
Procedura rekrutacji

1.    Rekrutacja zostanie prowadzona zgodnie z polityką równych szans, tym z zasadą równości płci. Zakłada się jednak, iż w Projekcie wezmą udział głównie kobiet, co wynika z faktu, iż kobiety ze względu na pełnione role opiekuńcze i wychowawcze znajdują się w dużo trudniejszej sytuacji na rynku pracy. Z chwilą zgłoszenia się mężczyzny do Projektu istnieje możliwość jego zrekrutowania.
2.    Rekrutacja prowadzona będzie w maju 2014r. przez pracowników socjalnych, przy współudziale Koordynatora Projektu w sposób ciągły, aż do wyczerpania limitu miejsc, na podstawie analizy dokumentów (formularzy rekrutacyjnych i wywiadów środowiskowych).
3.    Osoby chętne do udziału w Projekcie powinny złożyć w Biurze Projektu wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny.
4.    Złożenie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu.
4.    Kandydatów do Projektu mogą również zgłaszać pracownicy socjalni poszczególnych rejonów opiekuńczych po dokonaniu analizy dokumentów osób korzystających z pomocy społecznej, spełniających warunki określone we wniosku o dofinansowanie Projektu.
5.    Informacje o miejscu rekrutacji oraz Projektu udostępnione będą w materiałach promocyjnych, na tablicy ogłoszeń Beneficjenta, a także na stronie internetowej Projektu: www.gops.michalow.pl.
6.    Pracownicy socjalni, pod nadzorem Koordynatora Projektu dokonują weryfikacji złożonych formularzy zgłoszeniowych, analizy wywiadów środowiskowych oraz – w oparciu o przyjęte kryteria - podejmują decyzję o zakwalifikowaniu do Projektu.
7.    O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie  decydować będą:
•    przynależność do grupy docelowej (kryterium formalne),
•    kryteria uzupełniające: okres pozostawania bez pracy i sytuacja rodzinna (ocena pracownika socjalnego na podstawie analizy wywiadów środowiskowych).
10.    Zostanie wyłoniona 11 osób (z czego co najmniej 2 osoby będą w wieku 15-30 lat), spełniających kryteria projektu. O fakcie zakwalifikowania do udziału w Projekcie osoby zostaną poinformowane telefonicznie przez pracowników socjalnych. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Lista osób zakwalifikowanych dostępna będzie w Biurze Projektu, a ponadto zostanie umieszczona na stronie internetowej Projektu.
11.    Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej kandydaci zakwalifikowani do Projektu zobowiązani będą do podpisania następujących dokumentów:
•    deklaracji uczestnictwa w Projekcie,
•    oświadczenia o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w ramach innych projektów współfinansowanych  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
•    oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (oświadczenie Uczestnika Projektu).
12.    Osoby, którzy złożą w/w dokumenty stają się Uczestnikami Projektu.
13.    Z osobami zakwalifikowanymi do Projektu zostaną zawarte kontrakty socjalne wraz z określeniem instrumentów aktywnej integracji.
14.    W przypadku rezygnacji lub wykreślenia Uczestnika z listy Uczestników Projektu, osoby znajdujące się kolejno na liście rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia do udziału w Projekcie.

§ 5
Rodzaj wsparcia udzielonego w ramach Projektu

1.    W trakcie realizacji Projektu planowana jest realizacja następujących form wsparcia w zakresie aktywnej integracji:
•    instrumenty aktywizacji zawodowej czyli indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
•    instrumenty aktywizacji edukacyjnej czyli kursy zawodowe zgodne z potrzebami
i predyspozycjami uczestników Projektu. Zostaną one dobrane indywidualnie po spotkaniach z doradcą zawodowym.
•    instrumenty aktywizacji społecznej czyli trening kompetencji rodzicielskich, kurs kompetencji społecznych i świadomego kreowania własnego wizerunku.
2. W Projekcie dla uczestników przewidziano ponadto:
•    finansowanie zasiłków celowych z wkładu własnego Beneficjenta Projektu (wsparcie materialne uczestników w okresie VI-XI 2014r.);
•    odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla uczestników Projektu, którzy otrzymają skierowania na kontrakt socjalny z Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie;
•    zapewnienie materiałów piśmienniczych i dydaktycznych,
•    zapewnienie ubezpieczenia NNW, badań lekarskich (jeżeli dotyczy) podczas szkoleń zawodowych,
•    zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsc, w których odbywać będą się szkolenia zawodowe oraz kurs kompetencji społecznych i świadomego kreowania własnego wizerunku i z powrotem,
•    zapewnienie wyżywienia podczas warsztatów grupowych/szkoleń zawodowych;
•    spotkanie wigilijno - integracyjne Uczestników projektu, podsumowujące realizację Projektu,
•    paczki świąteczne.
3.    Realizowana będzie praca socjalna m.in. zawarcie kontraktów socjalnych z Uczestnikami Projektu.


§ 6
Prawa i obowiązki uczestników Projektu

1.    Uczestnik Projektu ma prawo do:
•    otrzymywania informacji na temat Projektu,
•    bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia, przewidzianych do realizacji w ramach Projektu,
•    zgłaszania uwag i oceny szkoleń/warsztatów, w których uczestniczy,
•    wglądu i uaktualniania swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu,
•    otrzymywania zaświadczeń/certyfikatów itp. – tj. dokumentów poświadczających  ukończenie form wsparcia,
•    otrzymania opinii na temat predyspozycji indywidualnych i zawodowych od doradcy zawodowego,
•    zwrotu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia zawodowego i kursu kompetencji społecznych i świadomego kreowania własnego wizerunku i z powrotem,
•    otrzymania materiałów piśmienniczych i dydaktycznych,
•    wsparcia materialnego w formie zasiłków celowych przez okres realizacji kontraktów socjalnych,
•    wyżywienia podczas warsztatów/szkoleń zawodowych,
•    ubezpieczenia NNW podczas szkoleń zawodowych,
•    do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku gdy: rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub zawodowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisania niniejszego regulaminu (np. choroba, znalezienie zatrudnienia itp.),

2.    Uczestnik Projektu jest zobowiązany do:
•    dotrzymywania postanowień i terminów w podpisanym w ramach Projektu kontrakcie socjalnym,
•    osobistego, punktualnego, aktywnego i regularnego uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia w ramach Projektu,
•    potwierdzania swojej obecności na szkoleniach/warsztatach/treningach każdorazowo na liście obecności,
•    potwierdzania odbioru, w szczególności materiałów promocyjnych, szkoleniowych itp.
•    informowania o zmianie danych osobowych (nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania),
•    wypełniania ankiet na potrzeby ewaluacji, kontroli i monitoringu Projektu,
•    bieżącego informowania pracownika socjalnego o zdarzeniach mogących zakłócić realizację kontraktu socjalnego oraz udziału w Projekcie,
•    złożenia pisemnego oświadczenia w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie, wraz z podaniem przyczyny rezygnacji.
•    usprawiedliwiania wszystkich ewentualnych nieobecności u pracownika socjalnego tj. dostarczenia zaświadczenia lekarskiego w przypadku choroby lub złożenie wyjaśnienia na piśmie (w przypadku nieobecności spowodowanej ważnymi sytuacjami losowymi),
3.    Uczestnik Projektu nie może opuścić więcej niż 20% godzin szkolenia zawodowego (większa ilość nieobecności spowoduje skreślenie z listy Uczestników Projektu, chyba że Uczestnik Projektu uzyska zgodę Koordynatora Projektu - Kierownika GOPS - na kontynuację uczestnictwa w Projekcie).
4.    Uczestnik Projektu może zostać skreślony z listy Uczestników Projektu w przypadku:
•    nie wypełniania postanowień zawartych w kontrakcie socjalnym,
•    naruszenia postanowień niniejszego regulaminu,
•    złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie,
•    przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności i nie uzyskania od Koordynatora Projektu (Kierownika GOPS) zgody na kontynuację uczestnictwa w Projekcie.
5.    Decyzję o skreśleniu z listy uczestników Projektu podejmuje Kierownik GOPS na wniosek pracownika socjalnego, prowadzącego kontrakt socjalny danego Uczestnika Projektu.

§7
Postanowienia końcowe

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014r. i obowiązuje na czas trwania Projektu tj. do 31 grudnia 2014r.
2.    Regulamin Projektu jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu: www.gops.michalow.pl.
3.    Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów.
4.    Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą.
5.    Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie Projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie Projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji Projektu.
6.    W przypadku, o których mowa w pkt 4 i 5 niniejszego paragrafu uczestnikom Projektu nie przysługują żadne roszczenia wobec Beneficjenta.
7.    O sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostatecznie decyduje Koordynator projektu – Kierownik GOPS.

 

- Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

- Formularz rektutacyjny - link (pdf)

 

OGŁOSZENIE NR 3/2014 O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MICHAŁOWIE - PRACOWNIK SOCJALNY

 

OGŁOSZENIE NR 3/2014
O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MICHAŁOWIE -PRACOWNIK SOCJALNY
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej –Projekt systemowy pn. „Chcę-potrafię” Program wsparcia dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną w Gminie Michałów


I. Nazwa i adres jednostki :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie, 28-411 Michałów 115.

II. Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę w okresie VI-XII.2014r. Warunkiem podpisania umowy jest zawarcie umowy i otrzymanie środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-Projekt systemowy.

III. Posiadanie wykształcenia:
Pracownikiem socjalnym może być osoba, która zgodnie z ustawą o pomocy społecznej art.116 ust.1 spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
- posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
- ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,
- do 31.12.2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków –pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityk społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

IV. Niezbędne wymagania:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych ora korzystania z praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. nieposzlakowana opinia,
5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
6. znajomość przepisów w zakresie pomocy społecznej, KPA, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, wiedza dotycząca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
7. znajomość obsługi komputera (programów typu Microsoft Office -Word, Excel) i urządzeń biurowych.
8. posiadanie prawa jazdy kat. B

V. Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność skutecznego komunikowania się,
2. umiejętność pracy zespołowej,
3. umiejętność organizowania własnej pracy,
4. samodzielność i wykazywania własnej inicjatywy,
5. wiedza i umiejętności niezbędne do pracy z rodziną wieloproblemową,
6. umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
7. zaangażowanie,
8. znajomość lokalnego środowiska oraz nawiązywania współpracy z innymi instytucjami pomocy społecznej,
9. bezkonfliktowość, bezstronność,
10. sumienność, uczciwość i odpowiedzialność,
11. odporność na stres,
12. mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie pracy socjalnej.

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.
1. praca socjalna
2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
4. pomoc w uzyskiwaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspierania w uzyskiwaniu pomocy,
5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
10. zawieranie kontraktów socjalnych,
11. współpraca w realizacji Projektu systemowego POKL,
12. podnoszenie kwalifikacji i posiadanych umiejętności.

VII. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny
2. kwestionariusz osobowy
3. CV z informacją i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
4. oświadczenie o niekaralności (w przypadku podjęcia zatrudnienia należy dostarczyć zaświadczenie),
5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. oświadczenie bądź zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
7. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.
Dokumenty niezbędne do złożenia powinny być opatrzone klauzulą o odpowiedzialności karnej oraz o przetwarzaniu danych osobowych.

VIII. Miejsce i termin składania dokumentów:
1. Oferty z wymaganym dokumentami w zamkniętych kopertach należy składać osobiście bądź drogą pocztową na adres siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie-28-411 Michałów 115. Budynek B pok. nr 3 w godzinach 7.30-15.30.
2. Na kopercie powinien widnieć napis „Ogłoszenie Nr 3/2014-Pracownik socjalny”
3. Termin składania ofert od 30.05.2014r. do 10.06.2014r.
4. Osoby które nie zakwalifikowały się nie będą informowane natomiast, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie i w dniu 12.06.2014r. zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Ogłoszenie o naborze i wyniku będzie umieszczone na stronie BIP GOPS-u w Michałowie oraz tablicy informacyjnej Ośrodka.

Dokumenty do pobrania :
- kwestionariusz osobowy

 

 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie na stanowisko:
Pracownik Socjalny - link (pdf)

 

W maju 2014 roku zakończyła się rekrutacja uczestników projektu pn. „Chcę-potrafię” Program wsparcia dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną w Gminie Michałów

 

   W maju 2014 roku zakończyła się rekrutacja uczestników projektu pn. „Chcę-potrafię” Program wsparcia dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną w Gminie Michałów. Projekt systemowy GOPS w Michałowie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej są to osoby bezrobotne oraz osoby zatrudnione w tym rolnicy.

W wyniku rekrutacji wyłoniono 11 osób.

W czerwcu 2014 roku pracownicy socjalni z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie podpiszą kontrakty socjalne z 11 uczestniczkami projektu. Kontrakty socjalne obejmują 3 instrumenty aktywnej integracji-aktywizacja zawodowa, aktywizacja społeczna, aktywizacja edukacyjna.

1. Instrumenty aktywizacji zawodowej:

- indywidualne doradztwo zawodowe-2 godziny na jednego uczestnika. Celem doradztwa jest badanie potrzeb i określenie predyspozycji zaw. Na tej podstawie zostanie sporządzona opinia przez doradcę zawodowego. Zajęcia odbywają się w świetlicy Urzędu Gminy w Michałowie w dniach 09.06.2014r. i 11.06.2014r.

- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy- zajęcia grupowe -16 godzin. zajęcia w świetlicy Urzędu Gminy w Michałowie w VII.2014r. UP otrzymają zaświadczenia o ukończeniu. Podczas spotkań uczestnicy otrzymają materiały piśmiennicze m.in. notes , długopis, teczka. GOPS zapewnia podczas warsztatów serwis kawowy, obiad.

2. Instrumenty aktywizacji edukacyjnej:

- kursy zawodowe według potrzeb dla 11 UP 120 godzin-zadanie zlecone firmie zewnętrznej w okresie VII-X. 2014r. Podczas kursów wykonawca zapewnia materiały piśmiennicze i dydaktyczne, badania lekarskie, ciepłe posiłki, serwis kawowy, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW, ewentualnie odzież roboczą. Uczestniczy otrzymają certyfikaty bądź zaświadczenia o ukończeniu kursów.

3. Instrumenty aktywizacji społecznej:

- kurs kompetencji społecznych i świadomego kreowania własnego wizerunku –zajęcia grupowe 40 godzin organizowane przez firmę zewnętrzną w XI.2014r. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu, materiały piśmiennicze, zwrot kosztów dojazdu, ciepłe posiłki, serwis kawowy.

- kurs kompetencji rodzicielskich- zajęcia prowadzone przez psychologa, 16 godzin grupowo w XI.2014r. UP otrzymają certyfikaty, materiały piśmiennicze, serwis kawowy, obiad.

Uczestnicy projektu zostaną skonsultowani z Powiatowy Urzędem Pracy w Pińczowie i osoby zarejestrowane- zgodnie z zawartym porozumieniem zostaną wyrejestrowane w okresie VI-XI.2014r. i za te osoby GOPS odprowadzi składki zdrowotne.

Uczestniczki przez okres realizacji kontraktów socjalnych tj. 6 m-cy zostaną objęte wsparciem finansowym. przyznane zostaną zasiłki celowe.

W ramach promocji projektu m.in. informacje nt. projektu będą zamieszczane na bieżąco na stronie www.gops.michalow.pl, tablicy ogłoszeń Ośrodka, UG Michałów, ponadto odbędą się dwa spotkania monitorujące z UP, KP i PS w VII i X. 2014r.

W grudniu b.r. odbędzie się spotkanie wigilijo-podsumowujące, którego celem jest wsparcie i motywowanie uczestników do dalszej pracy nad sobą, ocena zastosowanych form wsparcia wobec uczestników. Podczas spotkania każdy uczestnik otrzyma paczkę świąteczną.

 

 

- PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

 

 

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to) » [Czytaj więcej]